Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Herman Koetsveld is dominee bij de Protestantse gemeente in Hengelo. Het profiel van deze gemeente laat zich kenschetsen als een hopende, inspirerende, getuigende en dienstverlenende gemeenschap. Pastores zijn niet alleen beschikbaar voor (kern)leden, maar ook voor buitenstaanders.

Mensen worden serieus genomen met al hun vragen en verlangens, bij overgangs- en crisissituaties, bij het zoeken naar zingeving en bij het gesprek over normen en waarden. Dat gebeurt langs de weg van ontmoetingen, waarin ruimte is voor jezelf en voor de ander, en daarin voor God en voor het Evangelie van Jezus Christus, geïnspireerd door de Heilige Geest.

Visie op de gemeente:

De Protestantse Gemeente te Hengelo (Ov) wil een gemeenschap zijn van hen die geloven in Jezus Christus en die leven in de verwachting van het Rijk van God en zich willen laten inspireren door zijn Geest. Zij weet zich daarin geroepen om:

 • rondom Woord en sacramenten de Naam des Heren te prijzen;
 • zijn Naam te belijden en te getuigen van het heil voor deze wereld;
 • te volharden in onderling dienstbetoon,
 • de eenheid te bewaren,
 • zich te oefenen in geloof, hoop en liefde;
 • gerechtigheid en heil te bevorderen;
 • op te komen voor armen, verdrukten en kwetsbaren,
 • en zich in te zetten voor vrede voor alle mensen.
 • Zij wil zich bezinnen op de vraag wie we als gemeente van Christus zijn.
 • Zij wil werken aan de kwaliteit en de toekomst van onze gemeente.

De Protestantse Gemeente Hengelo stelt zich daarbij voor een gemeente te zijn die:

 • kernachtig is, de Heilige Schrift ziet als bron voor haar leven en het
 • Evangelie van Jezus Christus als het ijkpunt van al haar handelen,
 • open en gastvrij is voor ieder
 • pluriformiteit niet ziet als gevaar maar juist als een verrijking.
 • ieder lid (in welke positie ook) ziet als uniek en gelijkwaardig.
 • haar leden, met hun eigen specifieke gaven, stimuleert bij te dragen aan
 • het vervullen van de taken van de gemeente.
 • niet zichzelf belangrijk maakt, maar die mensen helpt te groeien in geloof.
 • een gemeenschap van gelovigen is, waar mensen samen een weg zoeken
 • om hun verantwoordelijkheid gestalte te geven in de wereld om hen heen.
 • Zij wil vanuit de geloofstraditie waarin zij leeft een ruimte zijn waar mensen elkaar en God kunnen ontmoeten.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin